Cieľ projektu:

Vytvoriť triedu v prírode, poskytnúť pekný a pohodlný priestor pre deti v ŠKD i pre obyvateľov sídliska.

Stručný popis projektu:

Zalesnený priestor pred hlavným vchodom do budovy školy ponúka najmä v letných horúcich mesiacoch príjemnú prírodnú klímu. Na tomto priestore rastú vysoké stromy a je obklopený živým plotom. V prvej fáze projektu by sme chceli zrevitalizovať, vyčistiť, vyrovnať tento priestor, obnoviť rastlinstvo a na vonkajší plot nainštalovať tieňiacie siete. V druhej fáze svojpomocne vybudujeme dlažbu s rozmermi 10 x 6 m, kde umiestnime vopred objednané drevené stoly a lavice, kôš na odpadky. Takto vytvoríme prírodnú učebňu, ktorú budú môcť využívať učiteľky so svojimi žiakmi počas vyučovania a v poobedňajších hodinách deti v ŠKD a v nie poslednom rade i verejnosť, pokiaľ nebudú zámerne tento priestor ničiť a poškodzovať.

Miesto realizácie projektu: Zakarpatská 12

Cieľ projektu:

Touto úpravou chceme sprístupniť širokej verejnosti pozrieť si Pamätník z blízka, ako aj prečítať odkaz vďačných obyvateľov mesta zakladateľovi parku Dr. Kiss Antalovi a zároveň si aj oddýchnuť v parku. Táto úprava prispieva k chystanej celkovej revitalizácii Veľkého parku a zároveň sa vytvorí mini oddychová zóna pre mamičky s detičkami.

Stručný popis projektu:

Pamätník je umiestnený v juhozápadnom cípe Veľkého parku k okraju neudržiavaného, zablateného chodníka a je aj nevhodne otočený od parku. V pamiatkarských archívoch o takomto umiestnení sa nenašla žiadna zmienka. (V nájdenom jedinom pôvodnom dokumente z roku 1885 o umiestnení je uvedené: Pamätník umiestniť do juho-západného cípu parku s výhľadom na Štítnik). Na základe žiadosti Mesta Rožňava, podanej 2.12.2013 k odsúhlaseniu zámeru premiestnenia nehnuteľnosti Pamätníka KPÚ Košice svojim záväzným stanoviskom zo dňa 3.2.2014 konštatoval, že premiestnenie pamätníka Dr. Antala Kissa, ako zakladateľa Veľkého parku na dôstojné miesto je prípustné. Navrhujeme Pamätník premiestniť cca o 15 m na trávnatú plochu, pravdepodobne na neskoršie pôvodné miesto, ku ktorému boli v minulosti vybudované aj prístupové štrkové chodníky s obrubníkmi. K takto premiestnenému pamätníku sa plánuje osadiť aj oddychové lavičky – 2 ks.

Miesto realizácie projektu: Alej A. Kissa

 

Predkladateľ: Rožňavský besedný spolok – Rozsnyói Társalgási Egylet

Cieľ projektu:

Vytvoriť miesto, ktoré navráti prírodu medzi betón a poskytne oddychovú a úžitkovú zónu obyvateľom v súlade ekosystémom, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom. Počas každoročnej údržby, minimálne 2 x do roka, obyvatelia spolu užitočne strávia svoj voľný čas. Udržateľnosť projektu má dlhodobý charakter, pri pravidelnej starostlivosti obyvateľstva je udržateľnosť zhotovených vecí a zasadenej flóry trvácna.

Stručný popis projektu:

Zámerom je kreatívne, ekologicky, esteticky a udržateľné zveľadiť verejné priestranstvo medzi sídliskovými blokmi na ulici Jarná 11/13 a 17/19, vytvoriť priestor na oddych a relax či už aktívny, alebo pasívny pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je výsadbou bylín (využiteľných v kuchyni, ale aj na liečivé účely), medonosných kvetín a kríkov a výsadbou ovocných kríkov prispieť ku rozširovaniu zelene v meste. V pláne je i výsadba a tak i záchrana ohrozených a starých odrôd ovocných stromov. V tomto medziblokovom priestranstve sa tak vytvorí jedinečné miesto. Zámerom je i vytvoriť záhradu udržiavajúcu vlahu použitím nádrže na odchyt dažďovej vody so zatvárateľným systémom, čo pomôže v obdobiach sucha rozumne hospodáriť s vodou a nezaťažovať tak verejné zdroje pitnej vody. Chceme do záhrady zakomponovať i posedenie pre všetky generácie, kde sa budú konať so záhradou súvisiace prednášky o starostlivosti vedené odborníkom a tvorivé aktivity pre všetky vekové kategórie s dôrazom na využívanie prírodnín zo záhrady. Zámerom je i opraviť hojdačkové železné konštrukcie, ktoré sú nefunkčné, pre najmenších.

Miesto realizácie projektu: Jarná 11/13 a 17/19 – vnútroblok

Predkladateľ: Mgr. Matej Lada

Cieľ projektu:

Prepojiť chodníky z Aleje Jána Pavla II. a Szilvássyho ulice nadväzujúc na budúci prechod pre chodcov naprojektovaný mestom Rožňava. Chodník bude slúžiť širokej verejnosti, na bezpečný a plynulí prechod cyklistom, chodcom i nevidiacim na Szilvássyho ulicu počas všetkých poveternostných podmienok.

Stručný popis projektu:

Vybudovanie chodníka prepájajúceho Szilvássyho ulicu s cyklotrasou na Aleji Jána Pavla II cez trávnaté plochy. Jedná sa o dva chodníky o dĺžke 5 a 6 metrov v šírke 3 metre na pozemkoch mesta Rožňava parcela č. 1846/121 a 1866/476. Chodníky budú asfaltové, orámované betónovým obrubníkom, v ktorých budú osadené značky pre slabozrakých a nevidiacich. Počas výstavby bude uložená pod chodník dvojplášťová káblová chránička slúžiaca na ďalšie vedenie energetickej infraštruktúry.

Miesto realizácie projektu: Szilvássyho ulica

 

Predkladateľ: Peter Szabad

Cieľ projektu:

Vytvorenie bezpečného a estetického priestoru / prostredia pre aktivity detí počas trávenia času vo vonkajších priestoroch MŠ.

Stručný popis projektu:

Terasa v značne poškodenom stave, nevyužívaná z bezpečnostných dôvodov. Na priestranstve sa zrealizuje výmena dlažby a zábradlia, odstránia sa nedostatky, ktoré predstavujú riziko vzhľadom na bezpečnosť a skrášli sa priestor maľovaním a inými úpravami.

Miesto realizácie projektu: MŠ Kyjevská

Predkladateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Ul. Kyjevská 2020/14 Rožňava – Ing. Katarína Tutková

Cieľ projektu: Vytvorenie dvoch plnohodnotných ihrísk pre basketbalistov.

Stručný popis projektu: Zrevitalizovanie športového ihriska pri hostinci Šugár na sídlisku Juh.

Miesto realizácie projektu: Kyjevská – športové ihrisko

Predkladateľ: Martin Filo

Cieľ projektu: Popularizácia kuchynských a liečivých čajových byliniek v komunite, zveladenie okolia bytového domu.

Stručný popis projektu:

1. etapa: vybudovanie 4 vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek s krátkou charakteristikou a využitím.

2. etapa: oprava prístupového chodníka k bytovému domu, ktorý by z veľkej časti slúžil aj ako prístup k bylinkového sadu.

3. etapa: revitalizácia zelene a detského ihriska pred bytovým domom.

Miesto realizácie projektu: Mierová 10

Predkladateľ: Gabriel Rási

Cieľ projektu: Ozvláštnenie priestoru pred budovou mestského divadla ACTORES (OKC) a zatraktívnenie oddychovej zóny. Zároveň vytvorenie miesta odpočinku.

Stručný popis projektu: Oživenie priestoru pred budovou mestského divadla ACTORES (OKC) formou netradičnej lavičky navrhnutej a realizovanej drevorezbárom. Okrem spomienky na osobnosti z oblasti umenia, ktoré navštívia Rožňavu, bude lavička zároveň miestom odpočinku, nabratia nových síl a odreagovania od tempa moderného sveta. Každý rok môže pribudnúť aspoň jedna lavička, a vytvorí sa tak „Alej lavičiek”. Lavičky osobností. Lavička ako príjemný verejný priestor na zoznámenie sa, stretnutie, rozprávanie, oddychovanie, kochanie sa, alebo udobrovanie. Ide o myšlienku uctenia si a zachovania pamiatky na skvelé osobnosti z oblasti umenia. Na lavičke bude pripevnená plaketa s menom osobnosti, ktorá bude osobne prítomná počas svojej pracovnej alebo súkromnej návštevy mesta Rožňava.

Pôjde o osobnosti, ktoré budú vyberané za mimoriadny prínos do umenia.

Akt pripevňovania plakiet bude verejnou akciou. Zoznam mien bude vyberaný podľa ich plánovaných návštev v rámci umeleckého účinkovania, alebo vopred dohodnutých aktivít.

Technický rozmer: dĺžka 3m x 1,20m (s operadlom) x hĺbka sedenia 0,6m x výška sedacej časti 50cm do zeme.

Miesto realizácie projektu: Šafárikova – pred budovou OKC

Predkladateľ: Rudolf Pažítka

Cieľ projektu:

Zníženie náročnosti prechodu v kritických miestach tohto často využívaného mestského chodníka.

Stručný popis projektu:

Úprava svahu a vybudovanie outdoorového chodníka medzi kúpaliskom , zimným štadiónom, športovou halou, prechodom na ulicu Štítnicku a Vargovým polom.

Miesto realizácie projektu:

VP nad zimným štadiónom

Predkladateľ:

Cyril Motyka

Cieľ projektu:

Cieľom projektuje je výsadba stromov a oprava, resp. údržba už existujúcich hracích prvkov, ktoré majú za úlohu slúžiť hlavne deťom do 10 rokov.

Stručný popis projektu:

Projekt v roku 2024 chce aj naďalej nadväzovať na minuloročný projekt Veselé nádvorie 2023. Hlavným zámerom aktuálneho návrhu je rozšíriť zeleň, t. j. pokračovať vo výsadbe nových stromčekov poprípade iných zelených prvkov, takisto starať sa o údržbu už existujúcich hracích prvkov na Veselom nádvorí. Udržateľnosť projektu – cca 25 rokov (zeleň), hracie prvky cca 5 rokov.

Miesto realizácie projektu:

Nádvorie radnice

Predkladateľ:

Eva Toropilová

Cieľ projektu:

Slúžiť bude obyvateľom bytoviek 1, 2, 3, 4 Čučmianska, a zároveň výchovne pôsobiť na menej prispôsobivých občanov, ktorí prechádzajú popred bytovky.

Stručný popis projektu:

Už dva roky som pracovala na tom, aby miesto pŕhľavy a buriny obklopovali schody pred bytovkou kvety. Obyvatelia bytovky a okoloidúci sa pristavovali, postáli a kochali sa kvetinovou krásou. To ma inšpirovalo k rozšíreniu úprave ďalšieho terénu okolo kontajnerového státia (obklopiť nevzhľadné kontajnerové státie kvitnúcimi kríkmi), pokúsiť sa vysadiť miesto trávnika lúčne kvety, osadiť lavičku. Inšpirácii je dosť ale obmedzujú ma finančné prostriedky (doteraz som to financovala sama). Zároveň chcem zapojiť aj komunitu obyvateľov, ktorí sú naklonení podporiť svojou účasťou projekt.

Miesto realizácie projektu:

Čučmianska 3

Predkladateľ:

Marta Tománková

Cieľ projektu:

Realizáciou projektu „Parkovacie miesta pre rodičov našich detí” sa CPP Rožňava snaží efektívne riešiť konceptuálne zámery s neexistujúcimi parkovacími miestami pre obyvateľov a návštevníkov mesta Rožňava.

Stručný popis projektu:

Revitalizácia a zveľadenia verejného priestranstva, vytvorenia prívetivejšieho a modernejšieho prostredia, vybudovania nových parkovacích miest na časti parcely Mesta Rožňava (pare. C-KN 2319/1) s ohľadom na ekologický dopad, zeleň a udržanie vody v meste.

Miesto realizácie projektu:

Letná 44

Predkladateľ:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je skrášliť priestor a okolie Rožňavskej kalvárie, aby sa návštevníci cítili ešte lepšie a dané okolie a priestor kalvárie bol opäť o niečo krajší.

Stručný popis projektu:

Skrášliť okolie priestor Rožňavskej kalvárie.

Miesto realizácie projektu:

Kalvária

Predkladateľ:

CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA

Cieľ projektu:

Cieľom je zveľadiť priestory nástupíšť autobusovej stanice tak, aby adekvátne zodpovedali účelu na ktorý majú slúžiť a ľudia využívajúci autobusovú dopravu v okrese Rožňava a aj iný sa v nich cítili bezpečne a slušne.

Stručný popis projektu:

Študenti mládežníckeho parlamentu mesta Rožňava ako aj iný dobrovoľníci chcú pomôcť zveľadiť a rekonštruovať priestory nástupíšť autobusovej stanice v Rožňave na základe jej pravidelného využívania a vnímania jej nedostatkov.

Miesto realizácie projektu:

SAD

Predkladateľ:

Rožňavský mládežnícky parlament

Cieľ projektu:

Revitalizácia areálu útulku a karanténnej stanice vybudovaním chodníka, ktorý bude slúžiť pre bezpečný prístup od vstupnej brány do budovy a zároveň sa vybuduje kamerový systém pre zvýšenie bezpečnosti priestoru útulku.

Stručný popis projektu:

Vybudovanie spevnených plôch – chodníka v areáli útulku, pre bezpečný pohyb zamestnancov a verejnosť, ktorá navštevuje útulok. Inštalácia kamerového systému z dôvodu zvýšenia bezpečnosti majetku útulku, vybavenia areálu.

Miesto realizácie projektu:

Útulok

Predkladateľ:

OZ Život je pes

Cieľ projektu:

Zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti pre obyvateľov bytových domov.

Stručný popis projektu:

Osadenie oporného zábradlia pri schodiskách a prístupových chodníkov obytných domov.

Miesto realizácie projektu:

Edelényska 26 a 28

Predkladateľ:

Ing. Elemír Kerekeš

Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29, 048 01 Rožňava | Podpora: 058/7773 288 | E-mail: michal.drengubiak@roznava.sk

© 2024 Mesto Rožňava. Všetky práva vyhradené.

Štatút súťažeOchrana osobných údajov