Vybudovanie dvoch oddychových miest na sedenie osadených do svahu, pred vstupom do bytového domu. Vybudovanie oporného múra z palisád, zámková dlažba a výmena lavičiek. Úprava terénu zarovnaním ornicou, výsev trávnika a drevín. Zakúpenie kosačky, ktorou sa bude kosiť okolie bytového domu. Všetky práce sa budú vykonávať výhradne na pozemkoch mesta Rožňava.

Adresa: Edelényska 26, 28

Ing. Peter Szabad

Vytvorenie pietneho miesta pre hasičov, umiestnenie sochy sv. Floriána na priečelie budovy hasičskej zbrojnice z titulu blížiaceho sa 150. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v meste Rožňava.

Miesto: Veľký park pri OA

Peter Máté

Projektom by sme chceli docieliť skrášlenie pred bytovým domom a jeho blízkom okolí. V snahe by bolo vytvorenie predzáhradky medzi vchodmi 97 a 99, skrášlenie okolia altánka a v ňom výmena lavičiek za bezúdržbové sedenie, medzi altánkom a parkovacími miestami vytvoriť vyvýšenú, okrasnú skalku.

Adresa: Šafárikova 97

Mgr. Dominika Solejová

Renovácia schodiska smerom k parkovisku. Vytvorenie skalky (výsadba drevín + kvetov).

Adresa: Kyjevská 1876/7

Martina Fenyvesiová

Vybudovanie dvoch chodníkov, v dĺžke 8,5 a 9m širokých 1,2 m z betónovej dlažby o hrúbke 6 cm od asfaltového chodníka ku vchodom bytového domu na Edelényskej 1963/26,28 v Rožňave. Oprava obrubníka oddeľujúceho asfaltový chodník od trávnatej plochy v dĺžke 8,5m. Všetky práce sa budú vykonávať na pozemkoch mesta Rožňava.

Adresa: Edelényska 26, 28

Spoločenstvo vlastníkov bytov Edelényska 26 a 28

Existujúca exteriérová bouldrová stena momentálne umožňuje širokej verejnosti vyskúšať si bezplatne lezenie na dvoch vonkajších plochách. Konkrétne na ploche orientovanej smerom k ZŠ a rovnobežnej ploche orientovanej smerom k Aleji Jána Pavla II. Našim cieľom je dokončiť a rozšíriť lezeckú stenu aj na dvoch menších plochách, ktoré sú kolmo na už existujúce a osadiť na nich ďalšie lezecké prvky.

Miesto: Verejné priestranstvo pri ihrisku ZŠ akademika Hronca

Klub horských športov KRAS – občianske združenie

Občianske združenie ŽIVOT JE PES 🙂 prevádzkuje útulok a karanténnu stanicu, v areáli absentuje priestor pre návštevníkov a personál, dobrovoľníkov. Nahradením jestvujúceho altánku, novým vznikne v útulku atraktívny priestor pre posedenie a oddych, komunikačný priestor pre potenciálnych adoprtívnych majiteľov psíkov.

Adresa: Útulok, Rožňava-Rožňavská Baňa

OZ Život je pes

Podľa našich skúseností vieme, že areál školy je hojne navštevovaný širokou verejnosťou cez týždeň, počas víkendov a prázdnin. Veľmi nás mrzí skúpe zabezpečenie pohodlia, zelene, nedostatok okrasných kríkov, tújí a stromov, odstránenie čoho by výrazne zlepšilo životnú úroveň komunity ľudí, ktorí tu chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas a zároveň nám ide aj o ochranu a najmä skvalitňovanie životného prostredia obyvateľov. Výsadbou vhodnej zelene – kríkov a stromov chceme zabezpečiť, aby športový areál školy, ktorý je využívaný žiakmi počas vyučovania, v popoludňajších hodinách v školskom klube detí, je prístupný širokej verejnosti v hodinách mimo vyučovania a cez víkendy, bol pozdĺž celého oválu športoviska zelenou oázou, miestom nielen na športovanie, ale miestom, ktoré bude blízke prírode, kde hľadajú útočisko obyvatelia sídliska, rodiny s deťmi, všetci, ktorí tu zmysluplne trávia svoj voľný čas.

Adresa: Zakarpatská 12

ZŠ akademika J. Hronca

Projekt v roku 2023 nadväzuje na minuloročný projekt Veselé nádvorie 2022. Hlavným zámerom aktuálneho návrhu je rozšíriť priestor pre trávenie voľného času pre rodiny s deťmi a zveľadiť prostredie dvora za Radnicou. Obsahom projektu je osadenie dvoj-osobovej hojdačky a herných prvkov, vysadenie rastlín a drobnej zelene osadenie nízkeho oplotenia a úprava terénu.

Miesto: Nádvorie radnice

Eva Toropilová, Ela Klementová

Rozšírenie tréningovej zóny na voľnom priestranstve na ploche športovej zóny pri ZŠ Zakarpatská – Parcela č. 1861/326, ktorá bola úspešne vybudovaná v projekte Ruža 2022. Táto zóna by mala byť rozšírená o ďalšie prvky, ako napr. bradlá, či úchyty na gymnastické kruhy alebo boxerské vrece, úpravu terénu a okolia.

Miesto: Verejné priestranstvo pri ihrisku ZŠ akademika Hronca

Mgr. Ivana Šimonová

Bezpečné a čisté priestranstvo v okolí strážnej veže.

Miesto: Strážna veža

CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA

V rámci projektu osadíme 3 stĺpy so smeromvými tabuľami, ktoré majú slúžiť ako navigačné prvky ku kultúrnym inštitúciám, či organizáciám, ktoré má v správe mesto (technické služby, cintorín, mestský úrad…) alebo iný subjekt (autobusová stanica, nemocnica…). Umiestnenie navigačných tabúľ je naplánované na južnej a východnej strane Námestia baníkov. Navrhneme jednotný dizajn tabúľ, ktorý bude možné aplikovať v prípade rozšírenia systému navigácie v celom meste. Spôsob uchytenia tabúľ k stĺpu má umožniť ich jednoduchú výmenu, resp. doplnenie v prípade potreby. Projekt by bolo vhodné robiť na etapy, resp. výrobu a umiestnenie celej siete navigácie dofinancovať z ďalších externých zdrojov.

Miesto: Verejné priestranstvá

Sebastián Pál-Baláž

Využitie plochy v areáli Rožňavskej zelenej terasy na zmysluplné trávenie voľného času zábavou, športom a oddychom, ale aj edukáciou.

Miesto: Verejné priestranstvá

Eva Liptáková

V okolí bytového domu J. A. Komenského 18 sa nachádza pôvodný jarok s tečúcou vodou, ktorý bol vybudovaný po vystavaní bytovky (1980-1982). Vo vzdialenosti cca 20 metrov od bytového domu ústi do kanalizačného vpustu. Jarok nie je upravený a spevnený. Po rokoch intenzívnej činnosti tečúcej vody a iných zásahov spôsobuje viaceré problémy. V prvom rade je to trvalé a rozsiahle podmočenie blízkeho okolia bytového domu, ktoré môže pôsobiť aj na základy bytového domu. Jarok sa zanáša nečistotami, následne sa znižuje jeho prietok a tým je spôsobené rozsiahle podmočenie okolitého terénu. Počas sezónneho kosenia je jarok zanášaný pokosenou trávou, ktorá rovnako prispieva k upchávaniu a zníženiu prietoku vody. Pre podmočené okolie je sťažený prístup aj Technických služieb mesta Rožňava pri kosení a následnom odpratávaní pokosenej trávy. V rámci opravy priestoru pred bytovým domom aj úpravu terénu pred bytovým domom, keďže asfaltové plochy sú vplyvom koreňového systému stromov poškodené.

Adresa: Komenského 18

Vlastníci bytov J. A. Komenského 18

Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava ako participant realizuje zveľadenia verejného priestranstva spojenú s komplexnou revitalizáciou parcely registra „C“ č.: 2319/1 v k.ú. Rožňava (852945), ktorej cieľom je vytvorenie prívetivejšieho, technicky a vizuálne modernejšieho prostredia spojenú s vybudovaním pevnej odstavnej a parkovacej plochy pre klientov psychologickej poradne spolu s výsadbou drobnej trvalej zelene a flóry na predmetnej parcele.

Adresa: Letná 44

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29, 048 01 Rožňava | Podpora: 058/7773 288 | E-mail: michal.drengubiak@roznava.sk

© 2023 Mesto Rožňava. Všetky práva vyhradené.

Štatút súťažeOchrana osobných údajov